Regulamin

 

PREAMBUŁA

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego www.maaiposter.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

Regulamin ma zastosowanie w każdym przypadku, w którym pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym nie zostanie zawarta umowa w oparciu o indywidualne negocjacje.

Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

REGULAMIN

 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem i prowadzącą sklep internetowy za pomocą witryny https://maaiposter.pl (dalej: „Sklep”) jest Magdalena Wagner, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Interior Design Magdalena Wagner z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Boguckiego 4/95, 01-502 Warszawa, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 9661872380 i REGON: 361909280 (dalej: „Sprzedawca”).

1.2. Regulamin adresowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta indywidualnego, sprzedaży, zwrotu i reklamacji produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

1.3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod adresem e-mail: sklep@maaiposter.pl.  Przyjęcie korespondencji przychodzącej, niezależenie od pory wysłania, korespondencji.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://maaiposter.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

 §2 DEFINICJE

 

1. Dane kontaktowe

Dane za pomocą którego Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem: adres e-mail: sklep@maaiposter.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie https://maaiposter.pl/pl/i/KONTAKT/9

2. Dowód zapłaty 

Faktura wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Formularz zamówienia 

Formularz dostępny na stronie Sklepu, za pomocą którego, Kupujący może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

4. Kodeks Cywilny

Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.)

5. Konsument 

Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto indywidualne

Panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

7. Koszyk

Lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

8. Klient lub Kupujący

1.1  Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

1.2 Osoba prawna (Przedsiębiorca);

albo

1.3 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

9. Newsletter

Biuletyn informacyjny dotyczący oferty  i promocji w Sklepie, na subskrybowanie którego (rozumianego jako cykliczna wysyłką za pośrednictwem poczty e-mail) Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie internetowej Sklepu, wraz z wybraniem opcji „Zapisz się”.

10. Płatność 

Wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu - w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

11. Produkt

Niepodzielna rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, dostępna w sklepie Sprzedającego w celu jej sprzedaży.   

12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta 

Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

13. Regulamin 

Niniejszy Regulamin Sklepu.

14. System 

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

15. Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

16. Ustawa o prawach konsumenta 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

17. Zamówienie

Oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu i dostępnego tam Formularza Zamówienia określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

§3 KONTO

 

3.1 Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego www.maaiposter.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Sklep jest poprawnie wyświetlany w przeglądarkach internetowych Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Safari – do dwóch wersji wstecz (od wersji najnowszej).

3.2 Do założenia Konta Indywidualnego niezbędne jest wypełnienie formularza z podaniem

danych personalnych Klienta Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3.3 Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

3.4 Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

 §4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1 W celu złożenia zamówienia Klient może zarejestrować Konto, jak i również złożyć zamówienie nie posiadając Konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia.

4.2 Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Klient dokonując zamówienia wyraża zgodę na dostarczenie faktury jedynie w formie elektronicznej. 

4.3 Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.4 W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.

4.5 Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru ” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego Umowy Sprzedaży.

4.6 Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia muszą być zgodne i aktualne ze stanem faktycznym. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Produktu.

4.7 Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji nie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, a zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

4.8. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.9. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

4.10. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 4.9. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

4.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie  w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.

 

 §5 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

 

5.1. Po dokonaniu Zamówienia, Klientowi zostają udostępnione formy płatności za pomocą: Pay-by link, kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, a także Apple Pay, Google Pay i Blik. Aktualna lista obsługowanych płatności znajduje się pod adresem: https://www.shoper.pl/help/artykul/platnosci-shoper-obslugiwane-banki-oraz-karty-platniczne/.

5.2.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz płatności kartami jest Blue Media S.A.

5.3. Nie ma możliwości kupna produktów za pobraniem.

5.4. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie określonym przez operatora płatności poprzez udostępnioną formę płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

 

 §6 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 

6.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji z zastrzeżeniem ust. 1.3. Regulaminu.

6.2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności; W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.3. Termin wysyłki zamówienia wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 6.2. 

6.4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika firmy kurierskiej.

6.5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i widoczne są w trakcie składania Zamówienia.

6.6. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w Sklepie

6.7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie warunkami firmy kurierskiej).

6.8. Klient na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ma prawo sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail bądź kontakt przez formularz kontaktowy. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może znacząco utrudnić prowadzenie procedury reklamacyjnej.

 

 §7 REKLAMACJE

 

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

7.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

7.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego na podstawie rękojmi przez okres dwóch lat od daty dostawy Produktu. 

7.4.  Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep@maaiposter.pl, za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem na adres, Interior Design Magdalena Wagner, ulica Boguckiego 4/95, 01-502 Warszawa

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać umożliwiające identyfikację Klienta i Produkt dane, takie jak:

 • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
 • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.5. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Interior Design Magdalena Wagner, ulica Boguckiego 4/95, 01-502 Warszawa wraz z potwierdzeniem sprzedaży i fakultatywnie dołączonym protokołem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.6. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie

później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Przesłanie innego niż wskazany w ust. 7.5 formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

7.8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 

 §8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

8.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

8.2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (listownie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin

do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

8.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.

8.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającą w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana

do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej otrzymanie.

 

 §9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

9.2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

9.3.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

9.4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, będącego Przedsiębiorcą,  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku jedynie umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody z tytułu czystych strat finansowych, a także z  tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

  §10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

  

10.1 Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

10.2 Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: Odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

10.3 Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

10.4 Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

  §11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 11.1 Produkty dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

11.2 W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie dokumentowej.

11.3 Zakazane jest udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim z celowym usunięciem lub pominięciem oznaczenia autora.

11.4 Zabronione jest kopiowanie i powielanie Produktu na potrzeby inne niż własny użytek. 

11.5 Sprzedawca informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie powielonych Produktów oryginalnych lub przerobionych stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 §12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

12.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest MAAI Design, Magdalena Wagner, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Interior Design Magdalena Wagner. Kontakt z Administratorem: kontakt@maaiposter.pl

12.2 Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu).

12.3 Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

12.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

12.5 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

12.6 Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.

12.7 W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

12.8 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

12.9 Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12.10 Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

12.11 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12.12 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://maaiposter.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

 §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.maaiposter.pl/Regulamin oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

13.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.4. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez skutku prawnego  dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

13.5 W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

13.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

13.7 Regulamin obowiązuje od dnia 17.10.2022.

 

 

Załączniki:

FORMULARZ REKLAMACJI dla konsumenta

FORMULARZ REKLAMACJI dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta

FORMULARZ ZWROTU odstąpienie od umowy-konsument

FORMULARZ ZWROTU odstąpienie od umowy- przedsiębiorca na prawach konsumenta

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl